ЗЕД България

Консултираме успеха

Консултантски холдинг ЗЕД България  е създаден през 2001 година, с цел да предостави висококачествени и компетентни решения за бизнеса, в бързо променящата се икономическа, законодателна и управленска среда.

Структурата на ЗЕД България включва няколко юридически лица предлагащи консултански услуги в следните основни направления:

  • Служба по трудова медицина
  • Европейски проекти и програми 
  • Интегрирани системи за управление 
  • Застрахователни услуги 
  • Център за обучение и професионална квалификация.

ЗЕД България предоставя специализирани консултации за Вашия бизнес в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със действащото законодателство. Основната ни цел е да подпомагаме бизнеса при внедряване на ефективни и ефикасни мерки за намаляване на риска за здравето и безопасността на работещите, което в дългосрочен план е равнозначно на благополучие както за Вас така и за Вашия персонал.

Другата основна посока, в която работим със нашите клиенти, е повишаването на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса. ЗЕД България разполага дългогодишен опит и доказана компетентност при разработване, внедряване и поддръжка на различни системи за управление - на качеството; на безопасността на храните; на здравословните и безопасни условия на труд; на въздействието върху околната среда; на информационната сигурност.

Чрез осигуряване на експертна подкрепа при кандидатстването по програми за финансиране на Европейския съюз ЗЕД България подпомага своите инициативни и предприемчиви клиенти да реализират успешно идеите си и да ги превърнат в успешна стратегия за развитието и растежа на бизнеса.